Als bestuurder van uw organisatie draagt u verantwoordelijkheid en heeft dus bestuurdersaansprakelijkheid bij schade dat optreedt bij klanten of bij onbehoorlijk bestuur wat leidt tot faillissement van de organisatie. Is het daarbij aantoonbaar dat u aansprakelijk bent, dan bestaat de mogelijkheid om aanspraak te doen op het vermogen van u en de andere bestuurders. Naast faillissement geldt dit tevens voor het onvoldoende hebben van baten voor belastingen en premies. U dient dan ook als bestuur gedegen en professioneel om te gaan met situaties die potentieel leiden tot onbehoorlijk bestuur. Neemt u namelijk een verkeerde beslissing dan kan dit tot gevolg hebben dat u het eigen vermogen moet aanwenden om de schade te herstellen. De vennootschap beschermt u dus niet bij onbehoorlijk bestuur en u draagt dan ook persoonlijk bestuurdersaansprakelijkheid.

Wanprestatie en betalingsonwil

Gaat u als natuurlijke rechtspersoon of uw medebestuurders met uw medeweten een overeenkomst aan waarbij vooraf reeds duidelijk is dat uw onderneming niet aan de wederzijdse verplichting kan voldoen, dan is hier sprake van een onrechtmatige daad. In deze kan het zijn dat de wederzijdse verplichting niet kan worden voldaan door niet betalen danwel het goed of dienst wordt niet geleverd. Daarnaast kan het zijn dat u willens en wetens één bepaalde schuldeiser niet betaald waarmee u betalingsonwil pleegt. Dergelijke vormen van bewuste manipulatie vallen u persoonlijk zwaar aan te rekenen en leiden dan ook tot procedures bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissement

Gewoonlijk beschermt het vennootschap uw eigen vermogen. Deze bescherming komt te vervallen indien aantoonbaar is dat wegens onbehoorlijk bestuur ernstige fouten in de besluitvorming zijn geweest waardoor de onderneming failliet is geraakt (Burgerlijk Wetboek 2:248). Dit betreft dan iedereen die als bestuurder optreedt danwel heeft opgetreden en waarbij onbehoorlijk bestuur valt te verwijten. Fraude of ondermijning van de eigen onderneming, bewust of onbewust kan een voorbeeld zijn. Bij een faillissement willen de schuldeisers uiteraard hun geld terug zien en daartoe dient u dan ook uw vermogen beschikbaar te stellen. Uiteraard kunt u hiertegen in verweer gaan door bezwaar te maken indien u van mening bent dat u niet nalatig in deze bent geweest. Of u werkelijk onbehoorlijk bestuur valt te verwijten wordt beoordeeld door de bestuursrechter.

De fiscus en premies

 

Indien door onbehoorlijk bestuur het bedrijf failliet raakt en ook belastingen en premies niet kan afstaan, dan valt dit u aan te rekenen. De fiscus is dan de primaire schuldeiser. Heeft u onvoldoende baten waardoor u de belasting en premies niet kunt afdragen, dan moet u dit direct melden aan de fiscus. Dan heeft u voldoende aangetoond dat u de betalingen niet kunt nakomen wegens onvoldoende baten waarmee dit niet onder de noemer wegens onbehoorlijk bestuur valt. Licht u de fiscus niet tijdig in dan gaat de fiscus ervan uit dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dit dan ook uitdrukkelijk!

Aansprakelijkheidsstelling

Wanneer u de rechtspersoon of vennootschap voor uw eigen doeleinden misbruikt dan is er sprake van doorbraak. Door uw toedoen kan de rechtspersoon of vennootschap niet aan de verplichtingen voldoen en komt daarmee in de problemen. Bovendien worden werknemers of personen die voor de organisatie handelingen uitvoeren gelijkgesteld aan de rechtspersoon. Indien uw werknemers ernstige fouten maken dan is de rechtspersoon oftewel uw organisatie verantwoordelijk. Bij oneigenlijke doorbraak wordt het u aangerekend indien de rechtspersoon of vennootschap leveringen of prestaties niet nakomt. Niet leveren van een goed op prestatie is contractbreuk volgend uit een onrechtmatige daad.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 86

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie of stel uw vraag online
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op